Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
02/04/2022 11:21

C3

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼th̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼l̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼


B̼a̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼
̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼ọ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ả̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼N̼g̼ò̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼í̼n̼ ̼M̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼á̼n̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼1̼9̼-̼5̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.


C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼á̼n̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼.̼ ̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼c̼a̼n̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼S̼a̼p̼-̼l̼a̼n̼-̼x̼a̼y̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼o̼-̼T̼h̼a̼i̼-̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼3̼-̼t̼h̼o̼-̼x̼a̼y̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼i̼5̼3̼5̼4̼2̼1̼/̼

G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼:̼ ̼T̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼

Tạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼,̼ ̼b̼,̼ ̼c̼,̼ ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼3̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼ ̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ú̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ạ̼p̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼…̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼:̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼ù̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼(̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼:̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼)̼.̼̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼1̼1̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼y̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼P̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼8̼)̼-̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼V̼ũ̼.̼


T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼…̼ ̼
̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ố̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼(̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼2̼0̼0̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼̼V̼ũ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼ T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ư̼u̼.̼̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼l̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼Đ̼o̼a̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼(̼V̼ũ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼)̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ố̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼m̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼ T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼:̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼á̼o̼
̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼6̼-̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼e̼ ̼b̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

Nguồn : h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼g̼i̼a̼l̼a̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼a̼n̼n̼e̼l̼/̼1̼6̼0̼2̼/̼2̼0̼1̼2̼0̼3̼/̼g̼i̼a̼-̼l̼a̼i̼-̼t̼u̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼k̼e̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼l̼o̼a̼t̼-̼2̼1̼3̼5̼2̼8̼1̼/̼i̼n̼d̼e̼x̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM