Trang chủ » Chưa được phân loại
04/03/2022 10:35

4444444444444444444444444444

𝐓𝐏𝐎 – “Đ𝐮̛𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̛̀, 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐨́. 𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐚̉𝐦 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐥𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢” – 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 1

𝐓𝐨̂́𝐢 𝟑/𝟑, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 (𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦) 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐛𝐨̛̀ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐡𝐨𝐚 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃ 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 2
Anh Trần Quốc Vương, cán bộ thuộc Thành đoàn thành phố Hội An thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô trên biển.

𝐕𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐𝟔/𝟐 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚𝐮 𝐱𝐨́𝐭, 𝐛𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 3

𝐀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐚̉ 𝐡𝐨𝐚 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 4

𝐀𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚, đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟐𝟔/𝟐.

𝐀𝐧𝐡 𝐤𝐞̂̉, 𝐤𝐡𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̣ Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐢 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́, 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐨̛̉ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̉ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐫𝐚 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧. 𝐕𝐮̛̀𝐚 đ𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣.  𝐊𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐨̛𝐢, 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐫𝐚̂́𝐭 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧. 𝐗𝐞 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̀𝐢, đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧. 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐞.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 5
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 6

“𝐋𝐮́𝐜 đ𝐨́ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢̀, 𝐧𝐡𝐚̉𝐲 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 đ𝐞̂̉ 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̛𝐢” – 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐨́𝐢. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐨̂́𝐢, 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐨́𝐦 đ𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐠.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 7

𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐂𝐮̛̉𝐚 Đ𝐚̣𝐢, 𝐥𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐚̀𝐮 𝐫𝐚 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐢̀𝐦, 𝐥𝐮́𝐜 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐝𝐨̣𝐜 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 8

𝐋𝐮́𝐜 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ 𝐜𝐨 𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐚́𝐨 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐡, 𝐚𝐧𝐡 𝐯𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐚́𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐜 Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐜 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂́𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́. “𝐌𝐞̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ đ𝐨́ đ𝐚̃ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚𝐮 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂, 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́” – 𝐚𝐧𝐡 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 9

𝐒𝐮𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́, 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢̀𝐦 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧. 𝐇𝐞̂́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐚 𝐧𝐨̂ 𝐫𝐚 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐝𝐨̣𝐜 𝐛𝐚̃𝐢 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐢̀𝐦.
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 10
Thả hoa đăng cầu siêu nạn nhân vụ lật ca nô: 'Mong thảm nạn không lặp lại' ảnh 11

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM