Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 17:50

bnm

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.

Cán bộ quản giáo lạm dụng tình dục nữ nghi phạm - Pháp luật - Việt Giải Trí
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼.̼M̼.̼P̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼.

Làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi của Lương Thanh Thủy
̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼D̼.̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼Đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼D̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼.̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼D̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Thượng úy công an tử vong sau khi bị đánh vào mạn sườn

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

Những nữ tù nhân có khuôn mặt 'thiên thần' - Giáo dục Việt Nam

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼.̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼H̼.̼P̼.̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM