Trang chủ » Chưa được phân loại
03/03/2022 08:32

“̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

B̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼e̼.x̼ ̼t̼o̼u̼r̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼m̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼.̼

'Kiều nữ' người Philippines bị bắt quả tang bán dâm giá đắt là người chuyển giới
N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼”̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼”̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼á̼p̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼.

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼B̼.̼J̼.̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼”̼K̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼.̼

C̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼s̼.e̼x̼ ̼t̼o̼u̼r̼”̼ ̼(̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼)̼.̼

H̼a̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

N̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼”̼t̼o̼u̼r̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼đ̼à̼o̼”̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼ả̼o̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ọ̼c̼.̼

M̼u̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼”̼d̼a̼i̼g̼i̼a̼v̼a̼k̼i̼e̼u̼n̼u̼…̼”̼,̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼…̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼z̼a̼l̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼e̼l̼e̼g̼r̼a̼m̼ ̼”̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼G̼A̼ ̼v̼à̼ ̼G̼à̼ ̼T̼â̼y̼”̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼”̼l̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ê̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼m̼ỹ̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼á̼m̼ ̼”̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼”̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼”̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼.̼

'Kiều nữ' người Philippines bị bắt quả tang bán dâm giá đắt là người chuyển giới
H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼

Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼,̼5̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼ư̼ợ̼t̼;̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼4̼-̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼s̼e̼.x̼ ̼t̼o̼u̼r̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼-̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼/̼n̼g̼à̼y̼.

N̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM