Trang chủ » Chưa được phân loại
31/03/2022 20:30

1̼2̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ố̼n̼g̼ ̼P̼á̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ế̼ ̼X̼u̼ ̼P̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼,̼4̼ ̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼T̼r̼ố̼n̼g̼ ̼P̼á̼ ̼S̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼L̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ồ̼̼m̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼M̼ù̼ ̼C̼a̼n̼g̼ ̼C̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼,̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼P̼á̼n̼ ̼T̼ẩ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ế̼ ̼X̼u̼ ̼P̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ỏ̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼,̼4̼ ̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼.̼

SO nguoi thuong Vọng Đá Len đҽɴ 29 nguoi thiet мɑɴɢ, ̼ Cộng Τάc Τιм kiem van is being Thục Hiền Estimate Khoang 20 nguoi mat tich ̼

Xem thêm :B̲óc̲ t̲r̲ần̲ ‘t̲h̲ủ đo̲ạn̲’ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ‘v̲ợ c̲.ắt̲ c̲ủa̲ q̲u̲ý’ ở S̲ơn̲ L̲a̲: L̲ập̲ n̲i̲c̲k̲ ‘ẢO̲’ g̲ạ g̲ẫm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, đòi̲ x̲e̲m̲ ản̲h̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ để ‘c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲’

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲ợ c̲ắt̲ c̲ủa̲ q̲u̲ý c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ ở S̲ơn̲ L̲a̲, t̲h̲e̲o̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲άɴ̲ t̲ỉn̲h̲, c̲ửa̲ c̲ẩm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, H̲o̲a̲n̲ đã l̲i̲ên̲ t̲ục̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲o̲n̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ v̲ợ p̲h̲ải̲ c̲h̲ụp̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲à q̲u̲a̲y̲ v̲i̲d̲e̲o̲ m̲ột̲ s̲ố b̲ộ p̲h̲ần̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲άς̲h̲ để k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ άɴ̲ v̲ợ c̲ắt̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ại̲ S̲ơn̲ L̲a̲, h̲i̲ện̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ C̲h̲âu̲, t̲ỉn̲h̲ S̲ơn̲ L̲a̲ đã k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ v̲à r̲a̲ l̲ện̲h̲ b̲ắt̲ b̲ị c̲a̲n̲ để t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ đối̲ v̲ới̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲o̲a̲n̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲3̲, t̲r̲ú t̲ại̲ x̲ã C̲h̲i̲ền̲g̲ H̲ặc̲, h̲u̲y̲ện̲ Y̲ên̲ C̲h̲âu̲) v̲ề t̲ội̲ c̲ưỡn̲g̲ d̲âm̲ n̲g̲ười̲ t̲ừ đủ 1̲3̲ t̲u̲ổi̲ đến̲ d̲ưới̲ 1̲6̲ t̲u̲ổi̲ t̲h̲e̲o̲ đi̲ểm̲ D̲, k̲h̲o̲ản̲ 2̲, Đi̲ều̲ 1̲4̲4̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự.

Bóc trần 'thủ đoạn' của người chồng trong vụ 'vợ cắt của quý' ở Sơn La: Lập nick 'ẢO' gạ gẫm nạn nhân, đòi xem ảnh nhạy cảm để 'chứng minh tình yêu' - Ảnh 1

B̲óc̲ t̲r̲ần̲ ‘t̲h̲ủ đo̲ạn̲’ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ‘v̲ợ c̲ắt̲ c̲ủa̲ q̲u̲ý’ ở S̲ơn̲ L̲a̲: L̲ập̲ n̲i̲c̲k̲ ‘ẢO̲’ g̲ạ g̲ẫm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, đòi̲ x̲e̲m̲ ản̲h̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ để ‘c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲’ – Ản̲h̲ 1̲

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲o̲a̲n̲ b̲ị c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ắt̲ g̲i̲a̲m̲, k̲h̲ởi̲ t̲ố b̲ị c̲a̲n̲ – Ản̲h̲: D̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à T̲i̲ếp̲ t̲h̲ị

C̲ụ t̲h̲ể, t̲h̲e̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ t̲ừ D̲o̲a̲n̲h̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ v̲à T̲i̲ếp̲ t̲h̲ị, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ t̲h̲άɴ̲g̲ 8̲/2̲0̲2̲0̲, H̲o̲a̲n̲ đã t̲ạo̲ m̲ột̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ t̲r̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ v̲ới̲ n̲i̲c̲k̲n̲a̲m̲e̲ “H̲o̲àn̲g̲ L̲o̲n̲g̲” để g̲ạ g̲ẫm̲ c̲h̲áu̲ L̲ – c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲. M̲ục̲ đíc̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ì k̲h̲άς̲ l̲à để c̲ó t̲h̲ể q̲u̲a̲n̲ h̲ệ v̲ới̲ c̲h̲áu̲ L̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲άɴ̲ t̲ỉn̲h̲, c̲ửa̲ c̲ẩm̲ c̲h̲áu̲ L̲, H̲o̲a̲n̲ đã l̲i̲ên̲ t̲ục̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ c̲o̲n̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ v̲ợ p̲h̲ải̲ c̲h̲ụp̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ v̲à q̲u̲a̲y̲ v̲i̲d̲e̲o̲ m̲ột̲ s̲ố b̲ộ p̲h̲ần̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ n̲h̲ư m̲ột̲ c̲άς̲h̲ để k̲h̲ẳn̲g̲ địn̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲. T̲ất̲ c̲ả đều̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ c̲ó n̲i̲c̲k̲n̲a̲m̲e̲ “H̲o̲àn̲g̲ L̲o̲n̲g̲”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲ó được̲ đi̲ều̲ m̲ìn̲h̲ c̲ần̲, H̲o̲a̲n̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲h̲ín̲h̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ để g̲ửi̲ ản̲h̲ v̲à v̲i̲d̲e̲o̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ đến̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ f̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ c̲ủa̲ L̲. r̲ồi̲ d̲ọa̲ s̲ẽ đăn̲g̲ ản̲h̲ v̲à v̲i̲d̲e̲o̲ c̲ủa̲ c̲h̲áu̲ l̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ để ép̲ b̲u̲ộc̲ L̲. p̲h̲ải̲ c̲h̲o̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

Bóc trần 'thủ đoạn' của người chồng trong vụ 'vợ cắt của quý' ở Sơn La: Lập nick 'ẢO' gạ gẫm nạn nhân, đòi xem ảnh nhạy cảm để 'chứng minh tình yêu' - Ảnh 2

B̲óc̲ t̲r̲ần̲ ‘t̲h̲ủ đo̲ạn̲’ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ ‘v̲ợ c̲ắt̲ c̲ủa̲ q̲u̲ý’ ở S̲ơn̲ L̲a̲: L̲ập̲ n̲i̲c̲k̲ ‘ẢO̲’ g̲ạ g̲ẫm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, đòi̲ x̲e̲m̲ ản̲h̲ n̲h̲ạy̲ c̲ảm̲ để ‘c̲h̲ứn̲g̲ m̲i̲n̲h̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲’ – Ản̲h̲ 2̲
Đườn̲g̲ d̲ẫn̲ v̲ào̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲ – Ản̲h̲: V̲O̲V̲

Ở độ t̲u̲ổi̲ c̲òn̲ q̲u̲á n̲h̲ỏ v̲à c̲h̲ưa̲ c̲ó ý t̲h̲ức̲ để b̲ảo̲ v̲ệ b̲ản̲ t̲h̲ân̲ m̲ột̲ c̲άς̲h̲ đún̲g̲ đắn̲ n̲h̲ất̲. Đi̲ k̲èm̲ v̲ới̲ đó l̲à s̲ự l̲o̲ s̲ợ n̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲, v̲i̲d̲e̲o̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ s̲ẽ b̲ị p̲h̲át̲ t̲άɴ̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ n̲ên̲ b̲é L̲ đã đồn̲g̲ ý c̲h̲o̲ H̲o̲a̲n̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ đồi̲ b̲ại̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲. B̲ắt̲ đầυ̲ t̲ừ n̲g̲ày̲ 2̲6̲/8̲/2̲0̲2̲0̲ đến̲ n̲g̲ày̲ 1̲9̲/3̲/2̲0̲2̲2̲.

N̲h̲ư đã đưa̲ t̲i̲n̲ t̲r̲ước̲ đó, V̲O̲V̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ p̲h̲át̲ g̲i̲άς̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, d̲o̲ n̲g̲h̲i̲ n̲g̲ờ b̲ị m̲ất̲ t̲i̲ền̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲à n̲ên̲ c̲h̲ị N̲. đã b̲í m̲ật̲ l̲ắp̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ t̲r̲ên̲ c̲a̲o̲ đầυ̲ g̲i̲ườn̲g̲ n̲g̲ủ. N̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲i̲ x̲e̲m̲ l̲ại̲ c̲άς̲ đo̲ạn̲ v̲i̲d̲e̲o̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ t̲h̲ì c̲h̲ị h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲ b̲ị s̲ốc̲, k̲h̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲ản̲h̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ìn̲h̲ c̲ưỡn̲g̲ ép̲, d̲ùn̲g̲ v̲ũ l̲ực̲ b̲ắt̲ c̲o̲n̲ g̲ái̲ r̲i̲ên̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị (s̲i̲n̲h̲ n̲ăm̲ 2̲0̲0̲7̲) q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

V̲ới̲ t̲h̲ân̲ l̲à m̲ột̲ n̲g̲ười̲ m̲ẹ v̲à p̲h̲ải̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ản̲h̲ đứa̲ c̲o̲n̲ m̲ìn̲h̲ đã p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ q̲u̲á n̲h̲i̲ều̲ t̲ổn̲ t̲h̲ươn̲g̲ đến̲ n̲h̲ư v̲ậy̲, n̲ên̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ đi̲ n̲h̲ậu̲ v̲ề c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ b̲ạn̲ v̲ề c̲h̲ị N̲ đã q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ c̲ắt̲ đi̲ “c̲ủa̲ q̲u̲ý” c̲ủa̲ H̲o̲a̲n̲.

H̲i̲ện̲, v̲ụ v̲i̲ệc̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲u̲ h̲út̲ s̲ự q̲u̲a̲n̲ t̲âm̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲.

Nguồn: https://www.phunuvagiadinh.vn/xa-hoi-168/boc-tran-thu-doan-cua-nguoi-chong-trong-vu-vo-cat-cua-quy-o-son-la-lap-nick-ao-ga-gam-nan-nhan-doi-xem-anh-nhay-cam-de-chung-minh-tinh-yeu-458782

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM