Trang chủ » Chưa được phân loại
19/03/2022 17:39

𝟏͟ ͟𝐤͟.𝐦͟

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝟐 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐚̂̀𝐲 𝟏𝐤𝐦 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟑 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦 𝟏𝟖/𝟑.

𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐𝟏𝐡𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟖/𝟑 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐮́-𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨, 𝐓𝐏.𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐧, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧, 𝐱𝐞 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐞́𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐊𝐒:𝟔𝟏𝐂-𝟒𝟒.𝟗𝟗𝟗 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐏.𝐃𝐢̃ 𝐀𝐧 (𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠) đ𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐥𝐨̣̂ 𝟏𝟑

𝐊𝐡𝐢 𝐱𝐞 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̃ 𝟑 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐯𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐧 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐮́ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐊𝐒: 𝟔𝟏𝐁𝟏-𝟑𝟒𝟗.𝟐𝟎 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐝𝐨 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐞̂𝐧 Đ𝐨̂̃ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐓 (𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟖𝟖, 𝐧𝐠𝐮̣ 𝐓𝐏.𝐓𝐡𝐮̉ 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐌𝐨̣̂𝐭, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠) đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧. 𝐒𝐚𝐮 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦, 𝐚𝐧𝐡 𝐓 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐞́𝐨 𝐥𝐞̂ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃.
Hai vụ tai nạn cách nhau gần 1km, 3 người tử vong thương tâm - Ảnh 1.

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠.

𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚́𝐨, 𝐂𝐒𝐆𝐓 𝐓𝐏.𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐧 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐞̂̉ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧.

𝐊𝐡𝐢 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 đ𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟖𝟎𝟎𝐦, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟐 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃.

Hai vụ tai nạn cách nhau gần 1km, 3 người tử vong thương tâm - Ảnh 2.

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐱𝐞 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐞́𝐨 𝐜𝐚́𝐧 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐.

𝐂𝐮̣ 𝐭𝐡𝐞̂̉, 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐𝟐𝐡, 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝟐𝟒, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐨, 𝐓𝐏.𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐀𝐧, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠. 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝟐 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚𝐮, 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝟐 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐊𝐒: 𝟔𝟎𝐁𝟒-𝟐𝟔𝟗𝟒𝟕 𝐯𝐚̀ 𝟔𝟕𝐁𝟏-𝟖𝟓𝟐𝟕𝟑.

𝐆𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐧𝐨̛𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨𝐚̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̉. 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝟐 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟐 𝐱𝐞 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐨̂́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝟏 𝐱𝐞 đ𝐚̃ 𝐥𝐚̂́𝐧 𝐥𝐚̀𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐞 𝐤𝐡𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐮 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧.
XEM THÊM : TP.HCM: Nhiều sinh viên nữ nói bị sàm sỡ trên xe buýt, “cảm giác rất kinh tởm”
TP.HCM: Nhiều sinh viên nữ nói bị sàm sỡ trên xe buýt, "cảm giác rất kinh tởm"

𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 (𝐒𝐨̛̉ 𝐆𝐓𝐕𝐓 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌) đ𝐚̃ đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐞̂̉ đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭.
“𝐓𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐮𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢”
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐚́𝐧𝐡, 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐚̣𝐧 “𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭” 𝐠𝐚̂𝐲 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠.

𝐇.𝐓.𝐓., 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐗𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 đ𝐚̃ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐢̣ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̂́𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢.

𝐓𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐨́𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚́𝐨 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐋𝐚𝐨 Đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐓. 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟏𝟎/𝟑 𝐤𝐡𝐢 𝐓. đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟑𝟑 (𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐚̣𝐦 𝐊𝐓𝐗 𝐊𝐡𝐮 𝐀 Đ𝐇𝐐𝐆 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐚̣𝐦 𝐊𝐓𝐗 𝐤𝐡𝐮 𝐁 Đ𝐇𝐐𝐆 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌). “𝐋𝐮́𝐜 đ𝐨́ 𝐱𝐞 𝐤𝐡𝐚́ 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐥𝐨 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐢̣𝐜𝐡 đ𝐨̂̀ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐨̂𝐢. 𝐋𝐚́𝐭 𝐬𝐚𝐮, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐮̀𝐢 𝐚̂𝐦 𝐚̂́𝐦. 𝐍𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐨́”- 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐓. 𝐤𝐞̂̉.

𝐊𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐓. 𝐡𝐞́𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐞̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐢, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̂́𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 “𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̂́𝐧”, 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐨̂̉ 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐝𝐨 𝐓. “𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐦𝐚́𝐭 𝐦𝐞̉” 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲. 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐮 𝐛𝐚̀𝐢 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓. 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 𝐗𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̆𝐧 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 𝐤𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢: 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟑, 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨̂ đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟖 đ𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐛𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 Đ𝐇 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌, 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐜𝐨̂.

“𝐊𝐡𝐢 đ𝐨́ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐥𝐚̆́𝐦. 𝐋𝐮́𝐜 𝐬𝐚𝐮, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐲 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐬𝐨̛̣ 𝐥𝐚̆́𝐦, 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐢𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐞̉ 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̣̂𝐲. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚𝐧 đ𝐚̉𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐮𝐲́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐨́ 𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̆́𝐭 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐛𝐚̂́𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐱𝐞”. 𝐂𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐓.𝐂. 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝟑𝟑 𝐭𝐮̛̀ 𝐊𝐓𝐗 𝐤𝐡𝐮 𝐀 𝐯𝐞̂̀ 𝐊𝐓𝐗 𝐤𝐡𝐮 𝐁 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐠.

𝐓.𝐂. 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝟗/𝟑, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐯𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 đ𝐞𝐨 𝐛𝐚 𝐥𝐨̂ đ𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐭𝐚𝐲 𝐱𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐢̣𝐜𝐡 đ𝐨̂̀ đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 Đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐮̀𝐢 𝐚̂́𝐦 𝐚̂́𝐦, 𝐂. 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̀, 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐓.𝐂. 𝐧𝐠𝐚𝐨 𝐧𝐠𝐚́𝐧: “𝐓𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐧 𝐫𝐮𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢. 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮, 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐨̛̉𝐦. 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐥𝐮́𝐜 đ𝐨́ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨́𝐜, 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐮̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐭𝐚́𝐨 đ𝐞̂̉ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲. 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐨̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛̃ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐜…”. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨́, 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐓.𝐂. 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐝𝐚̂𝐲 đ𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠, 𝐧𝐚𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐯𝐚𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐧𝐚̆𝐧 𝐧𝐢̉ 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐯𝐢̀ 𝐬𝐨̛̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̣𝐢

Đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜
𝐓𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐕 Đ𝐚̣𝐢 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐇. (𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐚̂́𝐮 𝐭𝐞̂𝐧), 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐬𝐨̂́ 𝟖𝟔 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐢 đ𝐢 𝐱𝐞 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐜 đ𝐨̂̀ 𝐤𝐢́𝐧 đ𝐚́𝐨, 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐬𝐚̀𝐦 𝐬𝐨̛̃ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡.

“𝐗𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́, 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐱𝐞. 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́ 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐱𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃” – 𝐚𝐧𝐡 𝐇. 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭. 𝐓𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐢𝐞̂𝐧, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧, 𝐏𝐡𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 (𝐒𝐨̛̉ 𝐆𝐓𝐕𝐓 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌 ) 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐨̃𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛̃ 𝐭𝐨̂́ 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̀𝐦 𝐬𝐨̛̃, 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭, 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐮̛̣ (𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌) đ𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐚𝐧 𝐧𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧, 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐞𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐯𝐢̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢 𝐬𝐚̀𝐦 𝐬𝐨̛̃ 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨́ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐬𝐚̀𝐦 𝐬𝐨̛̃, 𝐪𝐮𝐚̂́𝐲 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐨̂́ 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢. “𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐱𝐞 𝐛𝐮𝐲́𝐭 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟑 – 𝟓 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚, 𝐝𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐠𝐡𝐢 đ𝐞̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐯𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ 𝐲́ đ𝐨̂̀ 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐨̂̀ đ𝐚̣𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚𝐲, 𝐝𝐚𝐲 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭”, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐧𝐨́𝐢

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM