Trang chủ » Chưa được phân loại
15/03/2022 18:58

𝒮̼ả̼𝓃̼ ̼𝓍̼𝓊̼ấ̼𝓉̼

T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼:̼ ̼”̼S̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼”̼

̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼.̼u̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼.̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼”̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ù̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼”̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼(̼8̼5̼-̼9̼0̼%̼)̼ ̼”̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼r̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼.̼u̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼5̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼”̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼”̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼

̼”̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼5̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼0̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼N̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼1̼3̼,̼0̼7̼%̼/̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼0̼6̼ ̼-̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼%̼/̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼3̼1̼%̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼r̼b̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼e̼v̼n̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼d̼6̼/̼n̼e̼w̼s̼/̼T̼S̼-̼T̼r̼a̼n̼-̼D̼i̼n̼h̼-̼T̼h̼i̼e̼n̼-̼S̼a̼n̼-̼x̼u̼a̼t̼-̼l̼a̼c̼-̼h̼a̼u̼-̼d̼o̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼V̼i̼e̼t̼-̼N̼a̼m̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼h̼a̼p̼-̼6̼-̼1̼2̼-̼1̼8̼6̼2̼0̼.̼a̼s̼p̼x̼

 

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼

B̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼”̼b̼à̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼”̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼.̼.̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼K̼i̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

 

 

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼.̼8̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼9̼4̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼4̼5̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼K̼K̼D̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼0̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼M̼D̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼6̼8̼,̼2̼5̼%̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼3̼1̼,̼6̼5̼%̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼0̼,̼1̼%̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼

̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼D̼K̼C̼ ̼S̼h̼i̼p̼p̼i̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ì̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ì̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼.̼.̼.̼

̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼K̼C̼ ̼P̼e̼t̼r̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼D̼K̼C̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼D̼K̼C̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

 

C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼-̼ ̼D̼K̼C̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼u̼ ̼l̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼6̼1̼8̼ ̼h̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼H̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼K̼C̼N̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼C̼N̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼I̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼8̼)̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼(̼ ̼P̼l̼a̼s̼c̼h̼e̼m̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼2̼2̼5̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼4̼5̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼M̼D̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼5̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼5̼0̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼K̼C̼N̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼S̼â̼n̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼S̼i̼l̼k̼ ̼P̼a̼t̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼C̼N̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼I̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼P̼l̼a̼s̼c̼h̼e̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼v̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼K̼K̼D̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼6̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼S̼â̼n̼ ̼G̼o̼l̼f̼ ̼S̼i̼l̼k̼ ̼P̼a̼t̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼S̼i̼l̼k̼ ̼P̼a̼t̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼1̼3̼0̼ ̼h̼a̼.̼ ̼S̼â̼n̼ ̼g̼o̼l̼f̼ ̼S̼i̼l̼k̼ ̼P̼a̼t̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼h̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼C̼h̼a̼m̼p̼i̼o̼n̼s̼h̼i̼p̼ ̼1̼8̼ ̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼9̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼g̼o̼l̼f̼.̼

̼T̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼.ạ̼t̼”̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼K̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼8̼0̼0̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼2̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼M̼K̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼7̼5̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼K̼K̼D̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼3̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼P̼l̼a̼s̼c̼h̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼4̼0̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼4̼5̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼5̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼7̼.̼8̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼4̼5̼0̼ ̼M̼W̼p̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼e̼ ̼G̼ỗ̼ ̼M̼K̼ ̼(̼K̼h̼e̼ ̼G̼ỗ̼ ̼M̼K̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼V̼ự̼c̼ ̼M̼ấ̼u̼ ̼M̼K̼ ̼(̼V̼ự̼c̼ ̼M̼ấ̼u̼ ̼M̼K̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼4̼.̼1̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼0̼ ̼M̼W̼)̼ ̼v̼à̼ ̼3̼.̼7̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼0̼ ̼M̼W̼)̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼3̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼3̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ả̼ ̼K̼h̼e̼ ̼G̼ỗ̼ ̼M̼K̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ự̼c̼ ̼M̼ấ̼u̼ ̼V̼K̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼T̼C̼P̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ú̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼”̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM