Trang chủ » Chưa được phân loại
12/03/2022 21:39

𝐒͟.𝐮̛̣͟͟͟ ͟𝐬͟.𝐨̂́͟͟͟𝐧͟𝐠͟

𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐨̛̉ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐚𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐨 𝐃𝐞̂́, 𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟗𝟎 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐒𝐢́𝐧 𝐏𝐚𝐨, 𝐱𝐚̃ 𝐒𝐢́𝐧 𝐂𝐡𝐞́𝐧𝐠, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐢 𝐌𝐚 𝐂𝐚𝐢, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢 đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐤𝐢̣𝐜𝐡. 𝐄́𝐨 𝐥𝐞 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐬𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮 𝐫𝐚 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧.

𝐂𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡, 𝐒𝐍 𝟐𝟎𝟏𝟔 𝐡𝐚𝐲 𝐨̂́𝐦 đ𝐚𝐮 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭. 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐚̣̂𝐭, đ𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡. Đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢, 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭. 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧.

𝐕𝐚̀𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 Đ𝐚 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐢 𝐌𝐚 𝐂𝐚𝐢 – 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢. Đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐮̛̉𝐚 đ𝐞̂𝐦 𝟐𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐍𝐡𝐢 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢. Đ𝐞̂𝐦 𝟎𝟏/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐔̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦, 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐢̣ 𝐮 𝐧𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̃𝐨 𝐭𝐨 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐢𝐦, 𝐩𝐡𝐨̂̉𝐢, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐧.
MS 741: Mong manh sự sống của bé trai 6 tuổi dân tộc HMông bị u não cần phẫu thuật sớm mà cha mẹ quá nghèo - Ảnh 2.

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐤𝐢̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦

MS 741: Mong manh sự sống của bé trai 6 tuổi dân tộc HMông bị u não cần phẫu thuật sớm mà cha mẹ quá nghèo - Ảnh 3.
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐠𝐚̂́𝐩 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐦𝐨̂̉ 𝐔 𝐧𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚̃𝐨. 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐨́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐢𝐦, 𝐩𝐡𝐨̂̉𝐢. 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲. 𝐃𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣, đ𝐢 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚𝐨. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐨 𝐃𝐞̂́ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐚́𝐮.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐨 𝐃𝐞̂́, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝟗 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧. 𝐌𝐞̣ 𝐚𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐨̂́ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐚̃ 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝟒 đ𝐮̛́𝐚 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐨̉ đ𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐱𝐚̃ 𝐍𝐚̀𝐧 𝐒𝐢́𝐧, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐢 𝐌𝐚 𝐂𝐚𝐢, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢. 𝐁𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐞̂́ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐱𝐚̃ 𝐁𝐚̉𝐧 𝐌𝐞̂́, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐢 𝐌𝐚 𝐂𝐚𝐢, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 𝐂𝐚𝐢. 𝐕𝐨̛̣ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐫𝐨̣ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐚̣𝐲 𝐡𝐨̣𝐜. 𝐕𝐨̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜.

𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ đ𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐞̂́ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐝𝐮̛. Đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 “𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐞𝐨 𝐬𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐨́𝐜” 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̛́𝐦, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐡𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐮.
MS 741: Mong manh sự sống của bé trai 6 tuổi dân tộc HMông bị u não cần phẫu thuật sớm mà cha mẹ quá nghèo - Ảnh 4.
MS 741: Mong manh sự sống của bé trai 6 tuổi dân tộc HMông bị u não cần phẫu thuật sớm mà cha mẹ quá nghèo - Ảnh 5.
𝐁𝐨̂́ 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐞̂́ đ𝐚̃ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚𝐨, 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐲𝐞̂́𝐮. 𝐀̉𝐧𝐡 𝐆𝐃𝐂𝐂𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡, 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐡𝐨̂𝐧 𝐦𝐞̂. 𝐗𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨̛ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐛𝐞́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̉… Đ𝐞̂̉ 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠, 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐞́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐦𝐚́𝐲, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨̣̂ 𝐈, 𝐥𝐨̣𝐜 𝐦𝐚́𝐮 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜, 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡…

𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐡𝐨̂𝐧 𝐦𝐞̂ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡, 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐞̂́ 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭. 𝐒𝐮̛̣ 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐞́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐢̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢. 𝐇𝐨̛𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧. 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐛𝐞́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐝𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

𝐌𝐨̣𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 đ𝐨̛̃ 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐞̂́ – 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐨̂́ 𝟕𝟒𝟏 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐯𝐞̂̀:

𝟏. 𝐀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐨 𝐃𝐞̂́ 𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐒𝐢́𝐧 𝐏𝐚𝐨, 𝐱𝐚̃ 𝐒𝐢́𝐧 𝐂𝐡𝐞́𝐧𝐠, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐒𝐢 𝐌𝐚 𝐂𝐚𝐢, 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐋𝐚̀𝐨 .

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM