Trang chủ » Chưa được phân loại
04/03/2022 10:22

𝐊͟.𝐡͟.𝐚́͟͟.𝐦͟ ͟𝐭͟.𝐡͟.𝐚͟.𝐢͟

̼S̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼D̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼.̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼S̼:̼ ̼3̼7̼V̼3̼ ̼–̼ ̼0̼2̼2̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼:̼ ̼3̼6̼C̼ ̼-̼0̼3̼6̼.̼7̼1̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼–̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼S̼:̼ ̼3̼7̼K̼4̼ ̼-̼ ̼0̼1̼6̼0̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼

Đ̼𝐚̼𝐧̼𝐠̼ ̼đ̼𝐢̼ ̼đ̼𝐮̛̼𝐨̛̼̀𝐧̼𝐠̼,̼ ̼𝐫̼𝐮̣̼𝐧̼𝐠̼ ̼𝐫̼𝐨̛̼̀𝐢̼ ̼𝐭̼𝐡̼𝐚̼̂́𝐲̼ ̼𝐯̼𝐨̛̣̼ ̼𝐬̼𝐚̼̆́𝐩̼ ̼𝐜̼𝐮̛̼𝐨̛̼́𝐢̼ ̼𝐧̼𝐚̼̆̀𝐦̼ ̼𝐝̼𝐮̛̼𝐨̛̼́𝐢̼ ̼𝐛̼𝐚̼́𝐧̼𝐡̼ ̼𝐱̼𝐞̼ ̼𝐛̼𝐮̼𝐲̼́𝐭̼

̼(̼N̼g̼à̼y̼ ̼N̼a̼y̼)̼ ̼-̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼1̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼
V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼
̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼n̼e̼w̼s̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼
̼“̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼…̼!̼”̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5/̼0̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼
̼“̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼”̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼.̼
V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼â̼m̼
̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ 2̼5/̼0̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼L̼á̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼u̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼Ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼d̼o̼ ̼1̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼5̼8̼.̼7̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM