Trang chủ » Chưa được phân loại
17/03/2022 15:53

𝐇͟𝐨͟.𝐚̀͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐏͟𝐡͟.𝐮́͟͟𝐜͟

𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝟖𝐗, 𝟗𝐗 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐞̂́𝐧. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝟏𝟎𝟖𝟖, 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚 𝐬𝐢̃ 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚́𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡. 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̉𝐧 𝐡𝐢𝐭: 𝐓𝐡𝐚̀ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐨̛𝐢, 𝐀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂𝐦 𝐧𝐢́𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐤𝐡𝐨́𝐜, 𝐕𝐢̀ 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢, 𝐂𝐚̆́𝐧 𝐫𝐮̛́𝐭…

𝐍𝐨̂̉𝐢 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐨̂̉𝐢 đ𝐚́𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ 𝐛𝐚́𝐧 đ𝐢̃𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭.
Ưng Hoàng Phúc: Thời kỳ đỉnh cao, bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê - Ảnh 1.

𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐚̆𝐧 đ𝐨́𝐧 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟎𝟎

𝐌𝐨̛́𝐢 đ𝐚̂𝐲, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐚̂́𝐧 𝐡𝐮𝐲 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̉, 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐚̂𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐡𝐨𝐰, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐡𝐚́𝐨 𝐡𝐮̛́𝐜 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐞́, 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜. 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐭𝐚̉𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚́𝐭-𝐱𝐞̂ 𝐯𝐢̀ 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐞̂𝐦”.

𝐓𝐮𝐲 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 “𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠”, đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐚𝐧 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧: “𝐋𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀, 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐲𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐚𝐮 đ𝐨̛́𝐧, 𝐦𝐨̂̉ 𝟒 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚, 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐢̣. 𝐓𝐮̛̀ đ𝐨́, 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟎. 𝐒𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐜 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐨̛̣, 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐠𝐚̂̀𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮”.

Ưng Hoàng Phúc: Thời kỳ đỉnh cao, bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê - Ảnh 3.

𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝟒 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭, 𝐠𝐢𝐚 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đ𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐚𝐧.

𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃ Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟏𝟕, 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐚̀𝐲: “𝐓𝐨̂𝐢 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣𝐦 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐡𝐚̆̉𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐞̃ 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐞𝐨 𝐜𝐨̛, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐭. 𝐋𝐮́𝐜 đ𝐨́ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̆́𝐦, đ𝐢 𝐭𝐮̛̀ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐢́ 𝐍𝐚𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐢̀𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜… 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡.

𝐕𝐚̣̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐨̂̉ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢. 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̣, 𝐭𝐨̂𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐦𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐌𝐨̂̉ 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐨́, 𝐦𝐨̂̉ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐨̀𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚𝐨. 𝐓𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐲́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̉, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐲 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐜𝐚 𝐩𝐡𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝟓 𝐚̆𝐧 𝟓 𝐭𝐡𝐮𝐚”.

Ưng Hoàng Phúc: Thời kỳ đỉnh cao, bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-xê - Ảnh 4.

𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̃ 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́.

𝐀́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐮̣𝐭 𝐭𝐚̆́𝐭 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́: “𝐓𝐮̛̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐚 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐚 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 đ𝐨́ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐨̂̉ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐢 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡… 𝐂𝐨́ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭”.

𝐐𝐮𝐚́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝐬𝐮̣𝐩 đ𝐨̂̉, 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜: “𝐓𝐨̂𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̆́𝐦. 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐯𝐞̉ 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 đ𝐚𝐮, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐨̂̉𝐢”. 𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐧𝐨̂̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐯𝐚̃𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐔̛𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̃ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐢 𝐝𝐨 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭. 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̀ 𝐱𝐚̃ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧, 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM