Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 09:20

𝐁͟.𝐚̣͟͟𝐜͟𝐡͟ ͟𝐱͟.𝐚̀͟͟

𝐒𝐮̛̣ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̀ 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 (𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐱𝐚̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐧, 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡) đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐛𝐨̛̉𝐢 đ𝐨̣̂ 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐠𝐚̣̆𝐩.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟐/𝟑, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̀ 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐨̂́𝐢 đ𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 đ𝐞̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐨̂𝐧 𝐱𝐚𝐨. 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 (𝐥𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐱𝐚̃ 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐨 𝐐𝐮𝐚𝐧, 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡).

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐚̉𝐢 𝐜𝐥𝐢𝐩, 𝐜𝐨𝐧 “𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀” 𝐧𝐚̀𝐲 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚𝐲, 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 đ𝐚̃ 𝐭𝐢̀𝐦 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐚̂𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠. 𝐂𝐨𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟑 𝐦𝐞́𝐭, 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐤𝐠, 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧.

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐨̂́𝐢 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀ 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐡𝐮́𝐚 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧. 𝐋𝐮́𝐜 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐧 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐝𝐚̀𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐥𝐨̂́𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̀𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐠.

𝐃𝐮̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐬𝐚́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚̆𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐲𝐞̂𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐮̛̃ 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐨𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐥𝐨̂̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 (𝐍𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧: 𝐓𝐫𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠)

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 Đ𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐚̆𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 – 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐡𝐮́𝐚 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐓𝐫𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐓𝐨̂𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐡𝐨̛𝐧 𝟕𝟎 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀”. 𝐃𝐨 đ𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐮́𝐢, 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̂̀ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧, 𝐬𝐚𝐮 𝐥𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚𝐧𝐠 đ𝐚́, 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐢̃𝐧𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠.

𝐎̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐝𝐨 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐝𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐩𝐡𝐢𝐦, 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐚̉𝐧𝐡… 𝐜𝐡𝐮̛́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐝𝐚́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧. 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐧 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭: “𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̛́ đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐚𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐱𝐞𝐦, 𝐧𝐨́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐮̛̣ 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧. 𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐱𝐚̀ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐨̛̉ đ𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐢 𝐝𝐚́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐚̉”.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM