Trang chủ » Chưa được phân loại
01/04/2022 22:45

ᴛɪɴ ᴠᴜɪ: Đã ᴛìᴍ ʀᴀ ᴋẻ “ᴄʜốɴɢ ʟưɴɢ” ᴄʜᴏ ᴛʀịɴʜ ᴠăɴ ǫᴜʏếᴛ ғʟᴄ, ăɴ ᴛʀêɴ ᴍáᴜ, ɴướᴄ ᴍắᴛ ᴄủᴀ ᴅâɴ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ: Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, để ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ

ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ᴛʜứ 𝟷𝟹 ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟹𝟷/𝟹 ᴅᴏ ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄẩᴍ ᴛú, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ (ᴜʙᴋᴛ) ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀì, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ Đảɴɢ ủʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶.

Ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴄẩᴍ ᴛú, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙộ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ʙí ᴛʜư ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ (ᴜʙᴋᴛ) ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀì ᴋỳ ʜọᴘ.

ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, Đảɴɢ ủʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴠà ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ; ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, để ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴜộᴄ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜể ᴄʜế, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ɴʜà ɴướᴄ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴠà ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, để ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴛʜᴀᴏ ᴛúɴɢ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ.

ᴄáᴄ đồɴɢ ᴄʜí: ᴠũ ʙằɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ; ᴛʀầɴ ᴠăɴ ᴅũɴɢ, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ; ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ʟᴏɴɢ, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ʜà ɴộɪ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ʜà ɴộɪ; ʟê ʜảɪ ᴛʀà, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị; ɴɢᴜʏễɴ sơɴ, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟưᴜ ᴋý ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄùɴɢ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴄủᴀ Đảɴɢ ủʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ, sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ, sở ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ʜà ɴộɪ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʟưᴜ ᴋý ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ; ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ, ɴʜɪệᴍ ᴠụ đượᴄ ɢɪᴀᴏ.

“ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đã ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ đếɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ, ɢɪảᴍ ɴɪềᴍ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư, ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ ᴠà Ủʏ ʙᴀɴ ᴄʜứɴɢ ᴋʜᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ, đếɴ ᴍứᴄ ᴘʜảɪ xᴇᴍ xéᴛ, xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ” – ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴêᴜ ʀõ.

ᴄảɴʜ ᴄáᴏ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ

ᴄũɴɢ ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ɴàʏ, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đốɪ ᴠớɪ Đảɴɢ ủʏ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝟸𝟶𝟸𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟻 ᴠà ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, Đảɴɢ ủʏ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴠà ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ; ᴛʜɪếᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, ǫᴜảɴ ʟý, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đảɴɢ ᴠɪêɴ, để ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ ᴠề ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ; ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ; đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ; xử ʟý ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ, xử ʟý ᴛᴀɴɢ ᴠậᴛ; ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛàɪ sảɴ.

“ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ đã ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ đảɴɢ ᴠà ɴɢàɴʜ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ. xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠɪ ᴘʜạᴍ” – ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴêᴜ ʀõ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ đốɪ ᴠớɪ: Đảɴɢ ủʏ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 𝟸𝟶𝟷𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶, 𝟸𝟶𝟸𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟻 ᴠà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ: ɴɢᴜʏễɴ ʜùɴɢ ᴀɴʜ, Ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛổɴɢ ᴄụᴄ, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ; ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜɪ ʜùɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ Ủʏ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ Đảɴɢ ủʏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛổɴɢ ᴄụᴄ, ɴɢᴜʏêɴ ʙí ᴛʜư Đảɴɢ ủʏ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ; ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ Ổɴ, Đảɴɢ ủʏ ᴠɪêɴ, ᴘʜó ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ.

ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄũɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴋʜᴀɪ ᴛʀừ ʀᴀ ᴋʜỏɪ Đảɴɢ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ɴɢô ᴠăɴ ᴛʜụʏ, ɴɢᴜʏêɴ ʙí ᴛʜư ᴄʜɪ ʙộ, ɴɢᴜʏêɴ Độɪ ᴛʀưởɴɢ Độɪ 𝟹, ᴄụᴄ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄʜốɴɢ ʙᴜôɴ ʟậᴜ, ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜảɪ ǫᴜᴀɴ.

ᴄảɴʜ ᴄáᴏ ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐɴᴅ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ʙìɴʜ

ᴛạɪ ᴋỳ ʜọᴘ ɴàʏ, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴄũɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛố ᴄáᴏ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴛʀầɴ ʜồɴɢ ǫᴜảɴɢ, ᴘʜó ʙí ᴛʜư ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛỉɴʜ ủʏ, ʙí ᴛʜư Đảɴɢ đᴏàɴ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ʙìɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ôɴɢ ᴛʀầɴ ʜồɴɢ ǫᴜảɴɢ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅâɴ ᴄʜủ, ǫᴜʏ ᴄʜế ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ɴʜữɴɢ đɪềᴜ đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ ᴠà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴêᴜ ɢươɴɢ; ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴʜà ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý đầᴜ ᴛư, xâʏ ᴅựɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ.

Để xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ɴêᴜ ᴛʀêɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛỉɴʜ ủʏ, Đảɴɢ đᴏàɴ ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ, ʙᴀɴ ᴄáɴ sự đảɴɢ ᴜỷ ʙᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

xéᴛ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ, ʜậᴜ ǫᴜả ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴛʀầɴ ʜồɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴠà ôɴɢ ᴛʀịɴʜ xᴜâɴ ʜồɴɢ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴠɪêɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴜỷ ᴠɪêɴ Đảɴɢ đᴏàɴ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ɴɪɴʜ ʙìɴʜ.

ᴄũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋỳ ʜọᴘ, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ đã xᴇᴍ xéᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴠà ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ Đảɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜữɴɢ ưᴜ đɪểᴍ, ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴠà ᴜʙᴋᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄòɴ ᴄó ᴍộᴛ số ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ʜạɴ ᴄʜế ᴛʀᴏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ Đảɴɢ; ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴄó ᴍộᴛ số ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴄʜỉ đạᴏ, ǫᴜảɴ ʟý, sử ᴅụɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ Đảɴɢ. ᴜʙᴋᴛ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙᴀɴ ᴛʜườɴɢ ᴠụ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴠà ᴜʙᴋᴛ ᴛỉɴʜ ủʏ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛúᴄ ᴋɪểᴍ đɪểᴍ, ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ʜạɴ ᴄʜế đã đượᴄ ᴄʜỉ ʀᴀ./.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM