Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 08:10

ᴘ̴ɢ̴s̴.̴ ̴ᴛ̴s̴ ̴ᴆ̴ᴏ̴ᴀ̴̀ɴ̴ ̴ʟ̴ᴇ̴̂ ̴ɢ̴ɪ̴ᴀ̴ɴ̴ɢ̴

ᴘɢs. ᴛs ᴆᴏᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ ɢɪᴀɴɢ (ᴆʜ ᴋʜxʜ&ɴᴠ – ᴆʜᴏ̨ɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ. ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴏ̣ᴄ sᴏ̛́ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ.

ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ

ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ , ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ (ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ – ᴘᴠ) ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴇ̣̂ sᴀᴜ ɪ́ᴛ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̨ᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴄ.

 

 

 

ᴘɢs. ᴛs ᴆᴏᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ: ʟᴇ̂ ᴠᴀ̆ɴ
ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣, ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̣̂ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 1.945 ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ, ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆʜ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3.000 ᴄʜᴜ̛̃. ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣. ʜᴀ̀ɴ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1.000 ᴄʜᴜ̛̃. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ.ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̛̣ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴛ, ʜᴀ̀ɴ ʜᴀʏ ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ.

ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ.

“ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ sᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ” – ᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ.

ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴘɢs. ᴛs ᴛʀɪ̣ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ (ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ) ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ɴᴏ́ɪ sᴀɪ.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴋᴇ̂́ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ, ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́. ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̨ᴜᴀ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴀɪ sᴏ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉.

ᴛs ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛᴏ̂ ʟᴀɴ (ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ sᴏ̛́ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉.

“ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏ̉, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ, ᴄʜᴜ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ʜᴀ́ɴ – ᴠɪᴇ̣̂ᴛ. ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ɪ ɢᴏ̂́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ́” – ʙᴀ̀ ʟᴀɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ.

 

 

 

ᴘɢs. ᴛs ʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ (ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆʜ sᴜ̛ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ, “ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴀ, ɴᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴀ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴀ” ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.
ᴘɢs. ᴛs ʜᴀ̀ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ (ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆʜ sᴜ̛ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ, “ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴜ̛ᴀ, ɴᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴛᴀ̂́ᴛ sᴇ̃ ᴆᴜ̛ᴀ” ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, “ᴋʏ̀ ᴛʜɪ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̀ 40 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ̀ɴ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛́ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. ʜᴀ̀ɴ ᴏ̨ᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ʙᴀ̀ɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ“.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ 3 ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ 8 ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴆɪ̣ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ – ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ.

 

 

 

“ʙᴀ̉ᴏ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴛʜɪ̀ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ᴏ̨ᴜʏ́ ɢɪ̀”

ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̉ᴏ.

ᴘɢs. ᴛs ʜᴀ̀ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ, ᴏ̂ɴɢ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴜ̛ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙɪᴇ̂ɴ sᴏᴀ̣ɴ sɢᴋ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ʙɪᴇ̂ɴ sᴏᴀ̣ɴ sᴀ́ᴄʜ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ.

 

 

ᴘɢs. ᴛs ʜᴀ̀ ᴍɪɴʜ ᴆᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ: ʟᴇ̂ ᴠᴀ̆ɴ
ᴘɢs. ᴛs ʜᴀ̀ ᴍɪɴʜ ᴆᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ: ʟᴇ̂ ᴠᴀ̆ɴ
ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ̛ᴀ ʀᴀ 2 ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ᴋʜᴀ̉ ᴛʜɪ” ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ: ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ᴅᴀ̣ʏ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ̣ɴ. ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̃ ɴᴏ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ sɢᴋ ᴍᴏ̛́ɪ sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ.”ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴆᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̣ᴏ, ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣̂ɪ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ” – ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴆᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂ɴ sᴏᴀ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̣̂ ɢᴅ-ᴆᴛ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ. “ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ 2 ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴄs ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴘᴛ ʙᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ”.

“ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʙɪᴇ̂ɴ sᴏᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂̀ɴ sᴏ̂́ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴄs ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1.500 ᴛᴜ̛̀. ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴘᴛ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1.000 ᴛᴜ̛̀ ɴᴜ̛̃ᴀ” – ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴᴏ́ɪ.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, sɢᴋ ɴɢᴜ̛̃ ᴠᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂́ ʜᴀ́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́.

 

 

 

ᴘɢs. ᴛs ᴆᴏᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ
ᴘɢs. ᴛs ᴆᴏᴀ̀ɴ ʟᴇ̂ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴀ́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ sʏ̃ ᴛᴏᴀ̉ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴏ̨ᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. ᴏ̂ɴɢ ᴛᴏᴀ̉ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂ɴ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ sᴜʏ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ “ʙᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ” ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ.

ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴏ̨ᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ – ᴏ̂ɴɢ ᴛᴏᴀ̉ɴ ɴᴏ́ɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴘɢs. ᴛs ᴛʀɪ̣ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴᴏ́ɪ ʜᴀ́ɴ ɴᴏ̂ᴍ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ́ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̨ᴜʏ́ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̉ ᴏ̨ᴜʏ́ ɢɪ̀. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̨ᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ – ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴜᴀ ᴄʜᴀ́ᴛ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM