Trang chủ » Chưa được phân loại
16/04/2022 13:17

ᴄ̶̶̳ʜ̶̶̳ɪ̶̶̳ᴇ̶̶̶̶̳̂̀ᴜ̶̶̳ ̶̶̳ǫ̶̶̳ᴜ̶̶̳ᴀ̶̶̳

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ʟ̼ᴜ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼ ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴘʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼.ᴇ̼̀ ᴛ̼.ʀ̼.ᴜ̼́.ɴ̼.ɢ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼, ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʙ̼ᴇ̼́ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ.

ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ 07/10, ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂̃ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ, ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ᴛ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ᴜ̼ʙ̼ɴ̼ᴅ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ (ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼, ʜ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼) ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼, ʙ̼ᴏ̼̂́ ʟ̼ᴜ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼ ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼, ᴆ̼.ᴇ̼̀ ᴛ̼.ʀ̼.ᴜ̼́.ɴ̼.ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʙ̼ᴇ̼́ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ 1̼1̼ʜ̼ s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴀ̼̀ʏ, ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴏ̛̼̉ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴏ̼̂́ ᴋ̼ɪ̼ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼, ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴛ̼.ʙ̼.ᴘ̼. (̼3̼0̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ʟ̼ᴜ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼ ᴛ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ.

̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʜ̼ᴏ̣̼ᴀ̼

ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼́ ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴜ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴘ̼. ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ 2̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴏ̛̼̉ ᴘʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴆ̼.ᴇ̼̀ ᴛ̼.ʀ̼.ᴜ̼́.ɴ̼.ɢ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ʙ̼ᴇ̼́ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ.

ɴ̼ɢᴀ̼ʏ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ s̼ᴜ̛̣̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼, ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼. ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴘ̼. ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ 1̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ.

ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴘ̼. ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ 1̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ.
ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ʜ̼ɪ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼.ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼.ᴀ̣̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ᴄ̼.ʜ̼.ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼
ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴘʜ̼ᴜ̣̼ ɴ̼ᴜ̛̼̃ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʜ̼ʏ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼. ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɪ̼́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ʜ̼ʏ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ ʀ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.

ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ x̼ᴏ̼́ᴛ̼ x̼ᴀ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ʙ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ.

ᴀɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ (̼4̼5̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼, ǫᴜ̼ᴇ̼̂ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ)̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃

ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼ɴ̼ “̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼̉”̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ s̼ᴏ̼̂́ ᴘʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼, ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̣̼ɪ̼ ʜ̼ʏ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼, ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ. ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴀ̼̂́ʏ, s̼ᴜ̛̣̼ ʜ̼ʏ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʜ̼ᴇ̼̂̀ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɢɪ̼̀ ᴆ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼ᴏ̼, ᴠ̼ɪ̼̃ ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼. ᴆ̼ᴏ̼́ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼, ʟ̼ᴀ̼̀ ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ʙ̼ᴀ̣̼̂ᴄ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.

ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴅ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ɪ̼̃ ᴀ̼ɴ̼, ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼̃ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼, ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̃.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴆ̼ᴏ̼́, ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ 1̼9̼ʜ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ 3̼/̼5̼ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ʏ̼̃ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ –̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̣̼ɴ̼, ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ, ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ɪ̼̃ ᴀ̼ɴ̼. ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ (̼4̼5̼ ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼, ǫᴜ̼ᴇ̼̂ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ)̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ x̼ᴇ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ʏ ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʙ̼ᴋ̼s̼:̼ 6̼8̼ᴄ̼1̼- 4̼3̼0̼.7̼5̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴍ̼ʏ̼̃ ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ –̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ʙ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼ɪ̼.

 

xᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ʙ̼ᴋ̼s̼:̼ 5̼1̼ᴄ̼- 5̼9̼8̼.4̼7̼

ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̛̼ ɢɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴅ̼1̼ (̼ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ, ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ɪ̼̃ ᴀ̼ɴ̼)̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ʙ̼ɪ̣̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ʙ̼ᴋ̼s̼:̼ 5̼1̼ᴄ̼- 5̼9̼8̼.4̼7̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴏ̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴀ̼ s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴛ̼.ᴏ̼̂.ɴ̼.ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ.

ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ x̼ᴏ̼́ᴛ̼ x̼ᴀ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́ ʙ̼ɪ̣̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ.

ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴠ̼ᴏ̼̂ ɢɪ̼ᴀ̼́. ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ᴆ̼ᴏ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ s̼ᴇ̼̃ ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ɢɪ̼̀ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼. ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ s̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ɢɪ̼ᴜ̼́ᴘ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ɢɪ̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ǫᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼, ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴠ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ 2̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ x̼ᴇ̼ ᴍ̼ᴀ̼́ʏ ɴ̼ɢᴀ̼̃ ʀ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ. ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʙ̼ɪ̣̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃, ʙ̼ᴇ̼́ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.

ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂̉ ǫᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼, s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼, ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼̂́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼, ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼, ᴛ̼ᴜ̼ʏ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼.

ᴄ̼ᴜ̼́ ᴠ̼.ᴀ̼ ᴄ̼.ʜ̼.ᴀ̣̼.ᴍ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉ 2̼ ʙ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɴ̼ɢᴀ̼̃ ʀ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʙ̼ɪ̣̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴠ̼.ᴏ̼.ɴ̼.ɢ ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃, ʙ̼ᴇ̼́ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʙ̼ɪ̣̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ᴆ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼. s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼, x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼, ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼̂́ ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́.

ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʜ̼ʏ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼, ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴏ̛̼̉ ᴍ̼ᴀ̼ʟ̼ᴀ̼ʏs̼ɪ̼ᴀ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ᴄ̼.ʜ̼.ᴇ̼̂́/ᴛ̼ ɴ̼.ɢ.ᴀ̣̼.ᴛ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ʏ. ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴍ̼ʏ̼̃ ᴠ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ʟ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ s̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼ ʜ̼ᴏ̣̼̂ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼.

ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼, ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴠ̼ɪ̼̃ ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́. ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ 2̼0̼1̼9̼, ᴄ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴏ̛̼̉ ᴄ̼ᴜ̼̉ ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ ʟ̼.ɪ̼.ᴇ̼̂̀.ᴜ̼ ᴍ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.ɢ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ 4̼ ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴘ ᴄ̼ᴏ̼́ s̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼ ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ x̼ᴏ̼̂ɴ̼ x̼ᴀ̼ᴏ̼.

ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ᴠ̼ᴀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼, ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼̂́ ɢᴀ̼̆́ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ɢᴀ̼́ɪ̼ ʀ̼ᴀ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ʟ̼ᴇ̼̂̀ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴋ̼ɪ̣̼ᴘ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʙ̼ɪ̣̼ ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼.ᴀ̼́.ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼.ᴜ̼́ɴ̼ɢ.

ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴋ̼ɪ̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ.

ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ᴍ̼ᴇ̼̂ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ – ᴠ̼ᴏ̼̂ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼. ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ɪ̼̃ ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼. ᴅ̼ᴜ̼̀ ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ʟ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼, ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ʜ̼ʏ ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ ᴅ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼, ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ʏᴇ̼̂ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ᴍ̼ᴀ̼̀ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴆ̼ᴏ̼́… ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ, ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ʜ̼ɪ̼ s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ᴄ̼ᴀ̼̉, ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ᴄ̼.ʜ̼.ᴇ̼̂́/ᴛ̼.

ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ, ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼, ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ʟ̼ᴏ̣̼̂ ᴛ̼/ᴜ̛̼̉ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼. ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ɢᴀ̼̂̀ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ, ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼, ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴘʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ ᴅ̼ᴏ̼ ʏ̼́ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴠ̼ɪ̼̀ ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ ᴘʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ɢɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ǫᴜ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ x̼ᴇ̼ ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼, ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ ʜ̼ᴀ̼ʏ ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ᴠ̼ᴀ̼̀ ᴏ̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴜ̼ᴀ̼ ɢᴀ̼̂́ᴘ ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼.

s̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼, ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ x̼ᴇ̼ ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ᴅ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼, ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ x̼ᴇ̼̂́ ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ.

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼, ɴ̼ɢᴀ̼̃ ᴛ̼ᴜ̛̼ ɴ̼ᴀ̼̀ʏ ᴆ̼ᴀ̼̃ x̼ᴀ̼̉ʏ ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼. ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ᴋ̼ɪ̼̀ ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼ ᴋ̼ɪ̼́ɴ̼ ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ.

ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼, ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ ɴ̼ɢᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ǫᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ʀ̼ᴏ̼̃ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.

ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼, ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ ᴀ̼ɴ̼ ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ x̼ᴀ̼̃ ᴅ̼ɪ̼̃ ᴀ̼ɴ̼ ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ᴠ̼ɪ̣̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴆ̼ᴀ̼̃ ᴄ̼ᴏ̼́ ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ɴ̼ɢʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ, ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ɴ̼ɢᴜ̼ʏᴇ̼̂ɴ̼ ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ᴠ̼ᴜ̣̼ ᴛ̼.ᴀ̼.ɪ̼ ɴ̼.ᴀ̣̼.ɴ̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM