Trang chủ » Chưa được phân loại
29/03/2022 21:20

૮̼ậ̼µ̼ ̼ɓ̼é̼ ̼ɳ̼ɠ̼ɦ̼è̼σ̼ ̼ ̼ƭ̼૨̼ở̼ ̼ƭ̼ɦ̼à̼ɳ̼ɦ̼ ̼ร̼เ̼ɳ̼ɦ̼ ̼ѵ̼เ̼ê̼ɳ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼૮̼ ̼ɱ̼ờ̼เ̼ ̼ѵ̼à̼σ̼ ̼ɠ̼σ̼σ̼ɠ̼ℓ̼ε̼ ̼ℓ̼à̼ɱ̼ ̼ѵ̼เ̼ệ̼૮̼

C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼”̼c̼h̼i̼m̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼v̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼i̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ẵ̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼.̼g̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼x̼.̼ỉ̼.̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼.̼i̼n̼ ̼d̼.̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẵ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼.̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼.̼ỉ̼ ̼m̼.̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼”̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼x̼.̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

 

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

 

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼8̼0̼%̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼-̼1̼0̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼”̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼L̼à̼o̼ ̼-̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

 

Không có mô tả.

 

̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼à̼i̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ử̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼e̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼”̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼r̼k̼e̼t̼i̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”̼

 

Không có mô tả.

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼1̼0̼x̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼!̼”̼

 

Không có mô tả.

 

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼i̼c̼k̼ ̼V̼u̼j̼i̼c̼i̼c̼

̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼o̼i̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼a̼,̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼1̼0̼x̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼ ̼í̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼!̼”̼

̼D̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼x̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼á̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼1̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ôn̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼!̼”̼

̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼N̼i̼c̼k̼ ̼V̼u̼j̼i̼c̼i̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ú̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼1̼0̼x̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼!̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM