Trang chủ » Chưa được phân loại
08/03/2022 08:41

ρ̼g̼ѕ̼.̼т̼ѕ̼ ̼ρ̼н̼ạ̼м̼ ̼χ̼υ̼â̼и̼ ̼м̼α̼ι̼

P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼(̼T̼P̼)̼.̼

H̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼“̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼T̼P̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼4̼.̼

L̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼)̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼.̼ấ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ó̼n̼ ̼r̼é̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼”̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼.̼

“Xe máy là kẻ chiếm đất thành phố, thủ phạm gây ùn

X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼-̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼!̼

Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼1̼0̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼/̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼5̼3̼,̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼g̼k̼o̼k̼ ̼(̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼2̼6̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼D̼e̼h̼l̼i̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼ ̼1̼7̼5̼ ̼v̼à̼ ̼J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ ̼(̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼)̼ ̼1̼6̼0̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼9̼8̼%̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼x̼e̼.̼

2 “Xe máy là kẻ chiếm đất thành phố, thủ phạm gây

Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼7̼0̼ ̼-̼ ̼8̼0̼%̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼2̼ ̼-̼ ̼4̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼:̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼0̼,̼7̼5̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼6̼,̼7̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼m̼2̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

“̼X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ố̼i̼”̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ỡ̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ò̼n̼g̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

PGS-TS Phạm Xuân Mai: Đề xuất cấm xe máy vì đây là kẻ chiếm đường nên không được xem là phương tiện giao thông

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼.̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼.̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼7̼0̼0̼ ̼-̼ ̼8̼0̼0̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼à̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ T̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼.̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼(̼6̼5̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼(̼7̼1̼%̼)̼.̼

N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼4̼3̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

“̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼.̼i̼.̼n̼.̼h̼ ̼k̼.̼h.̼ủ̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼.̼â̼.̼y̼ ̼t̼.̼a̼.̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼.̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼.̼

PGS.TS Phạm Xuân Mai: 'Phải cấm xe máy, đừng đem cái nghèo ra dọa nhau mãi'

“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼.ọ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼!̼”̼

Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

“̼T̼P̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼.̼

C̼ú̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

“̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Chuyên gia: Xe máy là thủ phạm ùn tắc ở TP HCM, cần cấm

Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼“̼N̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼,̼1̼8̼4̼ ̼t̼ỉ̼ ̼U̼S̼D̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼1̼3̼,̼4̼%̼ ̼G̼D̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼D̼P̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼(̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼-̼8̼%̼)̼.̼

“̼Đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼.̼

G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

Nguồn: https://tapchigiaothong.vn/xe-may-la-ke-chiem-dat-thanh-pho-thu-pham-gay-un-tac-giao-thong-d42137.html

Xem thêm: Cử tri đề nghị bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm dân sự xe máy, bộ GTVT nói gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự giúp chủ xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không may gây ra tαi nạ𝔫 giao thông.

Đây là nội dung tại Công văn của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hà Nội về đề nghị sửa đổi Luật Giao thông đường bộ theo hướng bỏ quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với xe máy.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bảo hiểm bắt buộc đang được quy định tại các văn bản quy ρhạm ρháρ luật như Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và năm 2019 (khoản a điểm 2 Điều 8); Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (điểm d khoản 2 Điều 58); Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP; Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô, xe máy là cần

Nhìn nhận tαi nạ𝔫 giao thông là điều không ai mong muốn, để lại những hậu quả cũng như di chứng lớn, lâu dài cả về con người và vật chất, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trong trường hợp người gây tαi nạ𝔫 không có khả năng chi trả khắc phục thiệt hại của những người khác hoặc thiệt hại với nạn nhân tαi nạ𝔫giao thông… sẽ nảy sinh những vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến công bằng an sinh xã hội.

“Vì vậy, pháp luật đã quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc đối với chủ xe cơ giới để nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tαi nạ𝔫giao thông, thể hiện rõ ý nghĩa nhân đạo của chính sách, bảo đảm nguồn hỗ trợ đủ lớn và kịp thời cho các nạn nhân nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản mà không phụ thuộc vào việc người gây tαi nạ𝔫 có khả năng chi trả hay không,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Ngoài ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn giúp chủ xe, người điều khiển phương tiện nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh nếu không may gây ra tαi nạ𝔫 giao thông. Đây là bảo hiểm chi trả cho bên thứ ba chứ không phải trả cho người mua bảo hiểm và được thế giới đánɦ giá là chính sách an sinh-xã hội cần thiết.

Vì sao Bộ GTVT yêu cầu bắt buộc mua bảo hiểm dân sự xe máy? | VOV.VN

Tuy nhiên, phía Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận trong quá trình thực thi chính sách bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn đang bộc lộ một số bất cập cho người tham gia mua bảo hiểm. Đó là trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm không tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng bảo hiểm, điều khoản, biểu phí, mức trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới để từ đó hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm cũng như những việc cần làm để được chi trả bồi thường khi tαi nạ𝔫 xảy ra; ngay cả khi chủ phương tiện đã tham gia bảo hiểm thì quy trình, thủ tục đề nghị bảo hiểm chi trả còn rườm rà khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình đề nghị thanh toán chi trả bảo hiểm.

Thực hiện Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 và Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020, Bộ Giao thông Vận tải đang được giao chủ trì xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội./.

Theo https://baodautu.vn/bo-gtvt-noi-gi-ve-quy-dinh-bat-buoc-mua-bao-hiem-dan-su-xe-may-d129529.html

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM