Trang chủ » Chưa được phân loại
28/03/2022 16:06

‘̼G̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼’̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼.n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼‘̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼d̼ạ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼”̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼4̼/̼2̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼”̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼ua̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼B̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼‘̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼b̼i̼ế̼t̼’̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼ã̼,̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ọ̼a̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼C̼h̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼


̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼


̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼C̼A̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼

C̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

V̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼V̼.̼N̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ồ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼h̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼

D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼:̼ ̼B̼à̼ ̼L̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.

M̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼ỡ̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼d̼è̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼4̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼N̼.̼L̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼1̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼Ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼


̼B̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ồ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼2̼5̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼…̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM