Trang chủ » Chưa được phân loại
13/03/2022 11:13

̼1̼5̼ ̼t̼u̼.̼ổ̼i̼ ̼đ̼.̼i̼ ̼l̼.̼à̼m̼ ̼p̼h̼.̼ụ̼ ̼h̼.̼ồ̼,̼ ̼n̼.̼ữ̼ ̼s̼i̼.̼n̼h̼ ̼Q̼.̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼.̼a̼m̼ ̼v̼.̼ẫ̼n̼ ̼đ̼.̼ậ̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼.̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼.̼ọ̼c̼:̼ ̼R̼.̼á̼n̼g̼ ̼n̼u̼.̼ô̼i̼ ̼b̼.̼a̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼


̼V̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼ ̼Ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼o̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼’̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼s̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼x̼e̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼


̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼…̼”̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼k̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼


̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼g̼o̼m̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼…̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼o̼n̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼b̼ó̼ ̼r̼a̼u̼.̼


̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼m̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼c̼à̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼u̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼

̼K̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼


̼N̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼m̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼r̼á̼p̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼!̼

̼Ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼


̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼.̼


̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼A̼ ̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼d̼ạ̼t̼”̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼.̼.̼


̼“̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼x̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼”̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼H̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼1̼9̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼e̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼à̼o̼.̼


̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼p̼h̼a̼…̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼“̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼”̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼


̼N̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼ẳ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼


̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ự̼a̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼u̼ ̼á̼m̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Nguồn: https://www.webtretho.com/f/ngam-chuyen-doi/15-tuoi-di-lam-phu-ho-nu-sinh-quang-nam-van-dau-3-truong-dai-hoc-rang-nuoi-ba-me-ung-thu-2841453

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM